Local name: ภาษาไทย (paa-săa tai)
Language family: Tai-Kadai > Tai > Southwestern Tai (Thai) > Chiang Saen
Native speakers: ~ 20 million (Ethnologue.com, 2000)
Script: Thai script
Official in: Thailand
Spoken mostly in: Thailand

Even though Thai, also known as Siamese or Central Thai, is spoken all over Thailand, only a third of the population speaks it as their native language. Most of the others speak related languages, like Northern Thai, Southern Thai and Isan (Northeastern Thai). Many speakers would classify them as dialects of the same language. Thai is mutually intelligible with Lao, the official language of Laos, but not related to any other major language in the area.

Thai is a tonal languages, featuring five different tones. The Thai script is derived from the Khmer script, which has developed from Indian scripts. The oldest remains in Thai script are from the late 13th century. The current spelling was developed when Thai featured less tones, but more consonants. This has created a complex spelling.

Standard Thai: “Lom nĕua gàp prá aa-tít”
Speaker: Wit Age at recording: 24 (2007) Geographical reference: Bangkok, TH (Google Map) Transliteration scheme: Thai2English

ลมเหนือกับพระอาทิตย์กำลังเถียงกันว่า ใครแข็งแรงกว่ากัน จากนั้นมีนักท่องเที่ยวสวมเสื้อคลุมอันอบอุ่นเดินผ่านมา
ในที่สุดทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะลองแข่งกันดู ใครที่สามารถเปลื้องเสื้อคลุมของนักท่องเที่ยวได้ก่อนจะถือ ว่าแข็งแรงกว่า
ลมเหนือได้เริ่มผัดลมใส่นักท่องเที่ยวอย่างแรง แต่ยิ่งพัดแรงเท่าใด
นักท่องเที่ยวก็ยิ่งกระชับเสื้อคลุมให้แน่นมากขึ้นเท่านั้น
ไม่นานนักลมเหนือก็ละความพย่ายาม
เมื่อถึงคราวของพระอาทิตย์
เธอได้ฉายแสงให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่น
ท้นใดนั้นนักท่องเที่ยวก็ตัดสินใจถอดเสื้อคลุมออก
ท้ายที่สุดลมเหนือก็ยอมรับว่าพระอาทิตย์นั้นแข็งแรงกว่าตน

lom nĕua gàp prá aa-tít gam-lang tĭang gan wâa · krai kăeng raeng gwàa gan · jàak nán mee nák tông tîeow sŭam sêua klum an òp ùn dern pàan maa
nai têe sùt táng sŏng gôr dtòk long gan wâa jà long kàeng gan doo · krai têe săa-mâat bplêuang sêua klum kŏng nák tông tîeow dâai gòn jà tĕu · wâa kăeng raeng gwàa
lom nĕua dâai rêrm pàt lom sài nák tông tîeow yàang raeng · dtàe yîng pát raeng tâo dai
nák tông tîeow gôr yîng grà-cháp sêua klum hâi nâen mâak kêun tâo nán
mâi naan nák lom nĕua gôr lá kwaam pá-yâa yaam
mêua tĕung kraao kŏng prá aa-tít
ter dâai chăai săeng hâi nák tông tîeow róo sèuk òp ùn
tón dai nán nák tông tîeow gôr dtàt sĭn jai tòt sêua klum òk
táai têe sùt lom nĕua gôr yom ráp wâa prá aa-tít nán kăeng raeng gwàa dton